Boshlang‘ich ta’lim о‘quvchilarini kasbga yо‘naltirishda dastlabki pedagogik jarayonlar | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 28 декабря, печатный экземпляр отправим 1 января.

Опубликовать статью в журнале

Автор:

Рубрика: Молодой ученый O'zbekiston

Опубликовано в Молодой учёный №21 (259) май 2019 г.

Дата публикации: 27.05.2019

Статья просмотрена: 75 раз

Библиографическое описание:

Эрматова Г. Н. Boshlang‘ich ta’lim о‘quvchilarini kasbga yо‘naltirishda dastlabki pedagogik jarayonlar // Молодой ученый. — 2019. — №21. — С. 615-618. — URL https://moluch.ru/archive/259/59471/ (дата обращения: 14.12.2019).Mazkur maqolada boshlang‘ich ta’lim о‘quvchilarini kasbga yо‘naltirishda dastlabki pedagogik jarayonlar tahlil etilgan bо‘lib, bu jarayonda о‘qituvchining pedagogik mahorati, kasb tanlashga oid bilim va kо‘nikmalari, vazifalari, shuningdek kasb tanlashda shaxs xislatlari, о‘quvchi psixologiyasi, o‘quvchilarni kasb tanlashga tayyorligini ko‘rsatuvchi mezonlar, o‘quvchilarni kasb tanlashga yo‘naltirishga tayyorlashni yosh bosqichlari mazmuni haqida ma’lumot berilgan. Mavzu yuzasidan uslubiy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit sо‘zlar: О‘qituvchi, о‘quvchi, boshlang‘ich ta’lim, kasb, kasbga yо‘naltirish, yosh davrlar psixologiyasi.

В данной статье анализируются основные педагогические процессы в профессиональной ориентации учащихся начальной школы. Приводится информация о педагогических навыках учителя, знаниях в сфере выбора профессии, а также о личностных качествах, важных для выбора профессии. Рассматривается психология учащихся, критерии, показывающие готовность учащихся к выбору профессии. Разработаны методические рекомендации по рассматриваемой теме.

Ключевые слова: учитель, ученик, начальное образование, профессия, профессиональная ориентация, психология развития.

О‘zbekiston Respublikasida sо‘nggi yillarda barcha sohalar qatori ta’lim tizimida ham keng kо‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu о‘zgarishlarning samarasi, yurtimizning taraqqiy topgan davlatlar qatoridan munosib о‘rin egallashi avvalo, ilm-fan va ta’lim-tarbiya sohasining rivoji bilan uzviy bog‘liqdir.

Olib borilayotgan islohatlar samarasini yanada oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama va jadal rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish hamda hayotning barcha sohalarini liberallashtirish boyicha ustuvor yo’nalishlarni amalga oshirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-son farmonining “Ijtimoiy sohani rivojlantirish” ustuvor yo’nalishda ta’lim, madaniyat, ilm-fan, adabiyot, san’at va sport sohalarini rivojlantirish, yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish ka’bi vazifalar belgilangan [1].

Bugun zamonaviy bilim va kasb-hunarlarni, xorijiy tillarni puxta egallab, katta umid va ishonch bilan hayotga qadam qо‘yayotgan, ertangi kunimizning hal qiluvchi kuchi bо‘lgan farzandlarimizning munosib kamol topishida о‘qituvchi va murabbiylarimizning hissasi beqiyos ekanini ta’kidlash lozim.

Boshlang‘ich ta’lim о‘qituvchisi nafaqat о‘quvchilarga ilm-fan olamining dastlabki bilimlarini beradi, balki ushbu jarayonda о‘quvchilarni kasbga yо‘naltiradi. О‘quvchi bolaligidan biror bir kasbga mehr qо‘yadi, uni orzu qiladi, о‘sha kasb egasi sifatida о‘zini tasavvur qiladi.

Mazkur tasavvurning realligini ta’minlashda о‘qituvchining katta о‘rni bor. Negaki, о‘qituvchi hali mukammal shakllanmagan bola tasavvurida gо‘yoki bir “sehrgar”, tengsiz murabbiydir.

Boshlang‘ich ta’lim о‘quvchilarini kasbga yо‘naltirish bо‘yicha olib boriladigan ishlarning barcha shakl va metodlari о‘quvchilarning maqsadli ravishda kasb tanlashlariga xizmat qilishi lozimdir.

Maktabda kasb-hunarga yо‘naltirish ishlarini yо‘lga qо‘yishda an’anaviy amaliy mashg‘ulot, suhbat, dialogli munozaralar bilan birga pedagogik о‘yin, mustaqil fikrlar kabi yangi pedagogik texnologiya elementlaridan unumli foydalanish tavsiya etiladi.

Boshlang‘ich ta’lim о‘quvchilari kasb tanlashdan hali uzoq turadilar. Biroq ular о‘rtasida tо‘g‘ri yо‘lga qо‘yilgan kasb tanlash ishi shunday bir negiz bо‘lishi kerakki, yuqori sinflardagi о‘quvchilarning kasbga bо‘lgan qiziqishlari, о‘y va niyatlari keyinchalik shu negiz asosida rivojlanadigan bо‘lsin.

Beistisno barcha kasblar uchun zarur va muhim bо‘lgan shaxs xislatlari bor, bular:

– Mehnatsevarlik, hamma kasb va mutaxassislikdagi mehnat ahliga nisbatan hurmat-ehtirom;

– mehnat qilish zarurligini tushunish va anglash;

– о‘z ishini rejelashtira va nazorat qila bilish;

– ish joyini tо‘g‘ri tashkil qilish, ish batartib va intizomli bо‘lish;

– toqatlik, sabotlilik, topshiriqni bajarishning eng oqilona usulini tanlab ola bilish;

– materiallar hamda vaqtni tejash va shu kabilardir. Ana shu xislatlar va fazilatlarning hammasini о‘quvchilarda birinchi sinfdan boshlab shakllantirish lozim [2, b. 6].

Bolalarni kasblar olamiga asta-sekin olib kirish, ularni shu olamda mо‘ljal olishga о‘rgatish zarur. О‘qituvchi о‘quvchini darslarda kuzatish, u bilan suhbatlashish, bola faoliyati mahsulini tahlil qilish jarayonida uning ba’zi bir xususiyatlarini, mayllarini payqab oladi, bu xislatlarni rivojlantirish yuzasidan tegishli ishlarni ado etgandan keyin bular keyinchalik kasbni belgilashda asosiy omil bо‘lishi mumkin.

Kasb tanlash uchun o‘quvchi o‘z imkoniyatlarini baholay olish ko‘nikmasiga, ya’ni aqli, qiziqishi, har xil kasblar bo‘yicha bilimli, bu kasblarning imkoniyatlari, kelajagi haqida axborotga ega bo‘lishi kerak.

Shaxsni kasbga yo‘naltirish maxsus ilmiy amaliy faoliyat orqali amalga oshiriladi, o‘quvchilarning inson sifatida shakllanish bosqichlarida shaxs va jamiyat ya’ni oila yagona bir tizim sifatida qaraladi, o‘tish davrida bozor iqtisodiyoti munosabatlari talablari inobatga olinadi.

O‘quvchilarni kasb tanlashga tayyorligini ko‘rsatuvchi mezonlar:

– kognitiv (axborotga ega ekanligi);

– kasbga qiziqish mezoni;

– amaliy mezon [3, b. 46].

Kasbni to‘g‘ri tanlash har bir o‘sib kelayotgan avlodning obektiv vajlariga, qiziqishlariga, mayliga, qobiliyatiga va imkoniyatlariga mos bo‘lishi uchun uning sog‘ligini, o‘zlashtirishini va hissiyotlarini hisobga olish lozim, bular ijtimoiy foydali va unumli mehnatda hammadan ko‘ra ko‘prok o‘z ifodasini topadi va namoyon bo‘ladi.

Bolaning kasbiy muhim xislatlarini barvaqt aniqlash esa keyinchalik unga о‘z xususiyatlariga qarab kasbni tо‘g‘ri tanlash, uni muvaffaqiyatli ravishda о‘zlashtirish, mehnatda yuksak natijalarga erishish imkonini berishi mumkin.

Kо‘pgina olimlar о‘tkazgan tadqiqotlar shuni kо‘rsatadiki, maktab о‘quvchilarining taxminan 30 foizida tanlangan kasbga nisbatan barqaror qiziqishlar boshlang‘ich sinflardayoq shakllanar ekan.

О‘qituvchining vazifasi — о‘quvchilarning qiziqishlarini mumkin qadar oldinroq aniqlashdan va jamiyat talab-ehtiyojlariga muvofiq shu qiziqishlarini rivojlantirishdan, inson shaxsini har tomonlama uyg‘un kamol toptirish uchun shart-sharoitlar yaratishdan iborat [2, b. 9].

Boshlang‘ich sinflarda mehnat ta’limining asosiy maqsadlaridan biri — о‘quvchilarda inson uchun mehnat birinchi zaruriyat, ijtimoiy burch ekanligiga, har qanday kasbni egallash uchun mustahkam va chuqur bilimlar kerakligiga ishonch hosil qilishdan iborat. Mehnatga muhabbatni va ishlash istagini faqat mehnatda tarbiyalash mumkin. Shu boisdan ham mehnat ta’limi darslarida qariyb 80 foiz vaqt amaliy ishlar uchun ajratilgan.

О‘quvchilarning shaxsini о‘rganish ularni tarbiyalash bilan chambarchas bog‘liqdir. О‘qituvchi о‘quvchining alohida xususiyatlarini payqab, unda mavjud iste’dod nishonlarini rivojlantirish metodlarini topa olishi, uning xulq-atvoridagi salbiy jihatlarini bartaraf etishi mumkin va h. k. Ba’zi bolalarda kasbga moyillik yaxshi namoyon bо‘ladi, kо‘pchilik bolalarda bu narsa birdaniga aniqlanmaydi. О‘qituvchining boladagi iste’dod nishonalarini aniqlashi, bularni qobiliyatini rivojlantirish va shakllantirishda kо‘maklashimni muhimdir.

Yuqorida ta’kidlab о‘tilganidek, kasbga yо‘naltirish ishi — о‘quv jarayonining uzviy tarkibiy qismidir. Quyi sinflardan boshlanadigan bu ish jamiyat uchun zarur, har bir kishining xususiyatlariga mos kasblarga barqaror qiziqishni tarbiyalashga yordam beradi. Mehnatga qiziqishning mavjudligi va mehnat qilishga shaylik — shaxs yetukligining eng muhim kо‘rsatkichlaridan biridir.

Sinfdan va maktabdan tashqari ish о‘quvchilarni kasb-korni ongli ravishda tanlashga, ularni ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga, moddiy ishlab chiqarish, fan, texnika borasida va shu kabi sohalarda ularda ishga qiziqishni shakllantirishga kо‘p jihatdan yordam beradi.

Sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda olib borilayotgan kasbga yо‘naltirish ishida о‘quvchilarning yosh va bilish xususiyatlariga qarab bir necha bosqichni kо‘rsatib о‘tish mumkin [2, b. 12–14].

Birinchi bosqich (I-IV) sinflarning о‘quvchilari bilan ishlash — moddiy ishlab chiqarish sohasida mehnat bо‘lgan ijtimoiy qiziqishlarni shakllantiradi, о‘quvchilarda umuman mehnatga ijobiy munosabatda bо‘lishni, eng muhimi — jismoniy mehnatga shunday munosabatda bо‘lishni, ishchi degan nomni hurmat qilishni, qо‘lidan keladigan о‘z mehnati bilan atrofdagi kishilarga quvonch bag‘ishlashga va bundan ma’naviy qoniqish olishga intilishni shakllantiradi.

Bu boradagi ishlar oldindan tuzilgan reja asosida olib boriladi. Bu rejaga muvofiq ekskursiya uyushtirish eng ommalashgan kasblar tо‘g‘risida qishloq maktablarining о‘quvchilari uchun jamoa xо‘jaligida, shahar maktablarining о‘quvchilari uchun korxonalarda, ota-onalarning ishlari va ularning mehnatda erishgan muvaffaqiyatlarida suhbatlar tashkil qilish kо‘zda tutiladi.

Ekskursiyalar chog‘ida ishlab chiqarish jarayonida qatnashayotgan odamlarning mehnatiga, xom ashyodan tayyor mahsulot olishga berayotgan mehnat qurollariga asosiy e’tibor beriladi, jamiyat va ayrim odamlar turmushida mehnatning roli о‘qtirib о‘tiladi.

Ikkinchi bosqich (V-VII) sinflarning о‘quvchilari bilan ishlash — biron ish qilishga undaydigan bosqich. Ma’lumki, ta’lim-tarbiya jarayonida о‘quvchilarda bilishga bо‘lgan qiziqish, odatda, kasbga bо‘lgan qiziqishdan oldin shakllanadi. Shu boisdan ushbu bosqichida kasbga yо‘naltirish sohasida olib borilayotgan ishda о‘quvchilarda ish turlari (texnika bilan ishlash, tabiat obyektlari va shu kabilar bilan ishlash) ni bilishga bо‘lgan qiziqishni uyg‘otish muhimdir.

Kasbga yо‘naltirishning ana shu bosqichida texnikaga va mehnatga (texnika ijodkorligi va qishloq xо‘jalik tajribachiligiga) oid sinfdan tashqari mashg‘ulotlar, viktorinalar, о‘yinlar katta rol о‘ynashi lozim. Bu bosqichda о‘quvchilarda ijtimoiy maqsadlarning shakllanishi davom etadi, shu bilan birga kasbga yо‘naltirish ham boshlanadi.

Uchinchi bosqich (asosan VIII-XI) sinflarning о‘quvchilarini qamrab oladi — bu bosqichida о‘quvchilar о‘z kuchlarini konkret mehnatda tekshirib kо‘radilar, о‘quvchilarning kasbga bо‘lgan qiziqishlari va mayllari yanada shakllanadi. О‘quvchilar bu bosqichdaо‘z kasbiy niyatlarining birmuncha umumiy kasblar bо‘yicha amaliy kо‘nikma va malakalar bilan mustahkamlaydilar. Bu bosqich konkret kasbni tanlash, uni о‘zlashtirish yо‘llarini belgilash bilan tugaydi. О‘quvchilarni qiziqishlari (predmetlar, predmet-texnika, ishlab chiqarish-texnika va shu kabilar) bо‘yicha tо‘garaklarda ishlashi ushbu bosqich uchun diqqatga sazovordir.

Boshlang‘ich ta’lim о‘quvchilarini kasbga yо‘naltirish jarayonini yanada takomillashtirish yuzasidan quyidagi takliflar tavsiya etiladi:

– kasbga yо‘naltirishda yakka tartibda ishlashga e’tibor qaratish;

– mavzu yuzasidan davra suhbatlarini tashkil etish;

– turli kasblarga oid audio-video materiallar bilan tanishtirish;

– sinfdan tashqari ishlarni kasb tanlashga yо‘naltirish;

– turli soha mutaxassislari bilan uchrashuvlar tashkil etish;

– madaniy tadbirlar tashkil etish;

– kasblar burchagini tashkil etish va shu mavzuda ko‘chma ko‘rgazmalar tashkil etish.

Xulosa sifatida qayd etish mumkinki, о‘quvchilarni о‘z vaqtida tо‘g‘ri kasbga yо‘naltirish mamlakat taraqqiyotining kafolatidir.

Adabiyotlar:

  1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish boyicha, harakatlar strategiyasi to’g’risida” gi PF-4947-son Farmon. www.lex.uz
  2. Jumaboyeva M. Umumiy о‘rta ta’limda kasbga yо‘naltirish ishlarining tuzilmasi va mazmuni. Kurs ishi. Andijon qishloq xо‘jaligi instituti, 2014. — 21 b.
  3. Mardanov D. Maktabda kasbga yо‘naltirish ishlari. — Nukus. 2013. — 182 b.
Основные термины (генерируются автоматически): VIII-XI, выбор профессии, I-IV, V-VII.


Похожие статьи

Особенности выбора сферы профессиональной деятельности...

В настоящее время в связи с изменением социально-экономической ситуации в стране особенно важным стал вопрос о профессиональном самоопределении старшеклассников. Профессиональная деятельность в жизни человека является основной в обеспечении его...

Выбор профессии — сложный шаг | Статья в сборнике...

Важная роль в выборе будущей профессии принадлежит семье, хотя сами подростки этого могут и не осознавать.

Родители просто настаивают и ставят ультиматум в выборе образовательного учреждения и будущей профессии ребенка.

Как выбрать будущую профессию обучающимся старших классов

Чтобы найти оптимальный способ поведения, выбрать вариант адекватного выхода из конфликтного положения, избавиться от стрессовой

Библиографическое описание: Денисенко С. Ю., Косенко П. В. Как выбрать будущую профессию обучающимся старших классов...

Типичные трудности и ошибки при выборе профессии...

Выбор профессии — одно из самых главных решений в нашей жизни. Именно он определяет то, кем мы будем, какой стиль жизни выберем. Основными факторами выбора профессии традиционно считаются следующие: темперамент, интересы, мнение родителей и друзей...

Формирование у учащихся осознанного подхода к выбору...

Оказание помощи в выборе профессии путем изучения личности школьника с целью выявления факторов, влияющих на выбор профессии. Решение задач профориентации в МБОУ «Школа № 92» осуществляется в различных видах деятельности учащихся...

Поколение Z: ценностные ориентиры при выборе карьеры

Иначе говоря, при выборе специальности, а также образовательного учреждения, а затем и места работы в

Первый этап карьеры начинается при выборе специальности и дальнейшем обучении по этой специальности сначала в колледже, а затем и в высшем учебном заведении.

Международные научные конференции — Молодой ученый

Научные конференции проводятся заочно в различных городах России. Каждый участник конференции бесплатно получает именной сертификат. Сборники размещаются на eLIBRARY.RU.

Вопросы профессионального самоопределения школьников при...

Мир профессий очень подвижен, одни профессии уходят в прошлое, другие появляются. Меняется престижность, востребованность профессий на рынке труда. Школьники нуждаются в разносторонней информации о профессиях, в квалифицированном совете на этапе выбора...

Организация профессиональной ориентации учащихся в сельской...

Профориентационная работа в школе — это комплекс мероприятий, направленный на формирование осознанного выбора учащимися будущей профессии, который осуществляется администрацией школы, классными руководителями, родителями учащихся и психологической...

Автоматизированная система принятия решения выбора...

VII-VIII.

Основные термины (генерируются автоматически): тип породы, IV-VI, коэффициент крепости, ведение буровых работ, диаметр шпура, порода, окно выбора параметров, горная порода, глинистый цемент, горнопромышленная область.

Похожие статьи

Особенности выбора сферы профессиональной деятельности...

В настоящее время в связи с изменением социально-экономической ситуации в стране особенно важным стал вопрос о профессиональном самоопределении старшеклассников. Профессиональная деятельность в жизни человека является основной в обеспечении его...

Выбор профессии — сложный шаг | Статья в сборнике...

Важная роль в выборе будущей профессии принадлежит семье, хотя сами подростки этого могут и не осознавать.

Родители просто настаивают и ставят ультиматум в выборе образовательного учреждения и будущей профессии ребенка.

Как выбрать будущую профессию обучающимся старших классов

Чтобы найти оптимальный способ поведения, выбрать вариант адекватного выхода из конфликтного положения, избавиться от стрессовой

Библиографическое описание: Денисенко С. Ю., Косенко П. В. Как выбрать будущую профессию обучающимся старших классов...

Типичные трудности и ошибки при выборе профессии...

Выбор профессии — одно из самых главных решений в нашей жизни. Именно он определяет то, кем мы будем, какой стиль жизни выберем. Основными факторами выбора профессии традиционно считаются следующие: темперамент, интересы, мнение родителей и друзей...

Формирование у учащихся осознанного подхода к выбору...

Оказание помощи в выборе профессии путем изучения личности школьника с целью выявления факторов, влияющих на выбор профессии. Решение задач профориентации в МБОУ «Школа № 92» осуществляется в различных видах деятельности учащихся...

Поколение Z: ценностные ориентиры при выборе карьеры

Иначе говоря, при выборе специальности, а также образовательного учреждения, а затем и места работы в

Первый этап карьеры начинается при выборе специальности и дальнейшем обучении по этой специальности сначала в колледже, а затем и в высшем учебном заведении.

Международные научные конференции — Молодой ученый

Научные конференции проводятся заочно в различных городах России. Каждый участник конференции бесплатно получает именной сертификат. Сборники размещаются на eLIBRARY.RU.

Вопросы профессионального самоопределения школьников при...

Мир профессий очень подвижен, одни профессии уходят в прошлое, другие появляются. Меняется престижность, востребованность профессий на рынке труда. Школьники нуждаются в разносторонней информации о профессиях, в квалифицированном совете на этапе выбора...

Организация профессиональной ориентации учащихся в сельской...

Профориентационная работа в школе — это комплекс мероприятий, направленный на формирование осознанного выбора учащимися будущей профессии, который осуществляется администрацией школы, классными руководителями, родителями учащихся и психологической...

Автоматизированная система принятия решения выбора...

VII-VIII.

Основные термины (генерируются автоматически): тип породы, IV-VI, коэффициент крепости, ведение буровых работ, диаметр шпура, порода, окно выбора параметров, горная порода, глинистый цемент, горнопромышленная область.

Задать вопрос