Педагогикалық жоо-да физика мұғалімдерін даярлау барысында пәнаралық байланыстарды жүзеге асырудың әдістемесі мен технологиясы | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 29 января, печатный экземпляр отправим 2 февраля.

Опубликовать статью в журнале

Библиографическое описание:

Кожабекова, Э. К. Педагогикалық жоо-да физика мұғалімдерін даярлау барысында пәнаралық байланыстарды жүзеге асырудың әдістемесі мен технологиясы / Э. К. Кожабекова, Б. Д. Оразов, Жолбарыс Есенбайулы Кыпшакбай, А. Е. Рахымберди. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 41 (331). — С. 279-282. — URL: https://moluch.ru/archive/331/74073/ (дата обращения: 17.01.2022).Қазіргі таңда оқыту жағдайында педагогикалық ЖОО-да физика мұғалімдерін даярлау кезінде оқу пәндері арасындағы байланысты пайдалану әдістемесі мен технологиясы ұсынылады.

Түйінді сөздер: әдістеме, оқыту технологиясы, оқу пәндері арасындағы байланыс, дамыта оқыту.

В настоящее время в педагогических вузах в условиях обучения предлагается методика и технология использования связи между учебными предметами при подготовке учителей физики.

Ключевые слова: методика, технология обучения, связь между учебными предметами, развивающее обучение.

Пәнаралық байланыстардың барлық дидактикалық мүмкіндіктерін тиімді пайдалану үшін пәндік оқыту мен әлем туралы тұтас көзқарасты қалыптастыру қажеттілігі арасындағы қайшылықты шеше алатын пәнаралық оқытудың арнайы әдістемесі қажет. Қазіргі уақытта мектепте де, педагогикалық жоғары оқу орындарында да білім беру мазмұнының пәндік құрылымы дәстүрлі түрде бекітілді. Мұндай құрылым сөзсіз ғылыми білімнің негіздерін жүйелі зерттеуді жеңілдетті, бірақ ол біртұтас әлемді ыдыратады, оны компоненттерге ыдыратады, бұл оқушылардың санасында әлемнің тұтас бейнесін, оның бірлігі мен ішкі байланыстары туралы идеяларды қалыптастыруға жол бермейді.

Бұл жұмыста біз педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттерін пәнаралық оқыту әдістемесінің құрылымын қарастырамыз, бұл физикалық білімді қалыптастыру кезінде жүзеге асыруға ықпал етеді.

Өнімді шығармашылық ойлауды қалыптастыру үшін пәнаралық байланыстардың суреттері ғана емес, сонымен қатар әртүрлі ақыл-ой әрекеттерін орындау үшін оларды тәуелсіз іздеу де маңызды. Біздің студенттермен жұмыс тәжірибеміз пәнаралық байланыстарды іздеу көбінесе нәтижесіз болатынына сендірді. Студенттер кейде бұл байланыстарды көреді, бірақ оларды пайдалану дағдыларын қалыптастырмайды. Сондықтан мұндай дағдыларды дамытуға бағытталған арнайы шаралар, арнайы технологиялар қажет.

Кез-келген білім жүйе ретінде немесе құрамдас элементтердің белгілі бір саны ретінде ұсынылуы мүмкін. Егер білім элементтері бір-бірімен байланыссыз зерттеліп, игерілсе, онда білім жүйелі болмайды, дерексіз, практикалық және оқу іс-әрекетінде аз қолданылады және тез ұмытылады. Жүйеден тыс білім жадқа арналған, олар ағымдағы бақылау кезінде және емтихандарда шығарылады, содан кейін студенттердің оқу және практикалық қызметі саласынан тез жоғалады.

Сондықтан тиімді болу үшін пәнаралық оқыту жүйелі тәсілге негізделуі керек. Бұл оқытудың жүйелік тәсілінің, біздің ойымызша, келесі негізгі қасиеттерге ие екендігімен түсіндіріледі:

– бұл пәнаралық оқытудың мазмұнын анықтауға мүмкіндік береді, сондықтан көптеген ғылыми фактілерді хабарламай және негізінен оқытылатын пәндердің бекітілген бағдарламаларының көлемінде бола отырып, жаратылыстану ғылымдарының жүйелі байланысын ұйымдастыруға және оқу пәндерінің бытыраңқылығы мен оқшаулануын жоюға, зерттелетін пәндер аясында интегративті болып табылатын олардың арасындағы байланыстарды анықтауға мүмкіндік береді;

– жалпыға ортақ байланыс және барлық құбылыстардың өзара тәуелділігі туралы білім теориясының маңызды ұстанымы негізінде ақыл-ой белсенділігінің белсенді формаларын меңгерген шығармашылық ойлаушы зерттеушіні тәрбиелеуге ықпал етеді.

Біз қолданатын жүйелік тәсіл нақты әдіснамалық бағдармен сипатталатындығын және әдіснамалық бағдар екенін ескере отырып оқытушы, ЖПҚ-ны жүйе ретінде қарастыруға негізделген, біз өз әдістемемізде зерттелетін пәннің курсына әдіснамалық білімді енгізуді болжаймыз. Тәжірибе көрсеткендей, студенттерді «мамандыққа кіріспе» курсында әдіснамалық білімнің негіздерімен таныстыру керек, содан кейін оларды физика студенттеріне пәнаралық оқыту барысында тереңдету және нақтылау қажет.

Осы білімнің негізгі құрылымын "әртүрлі педагогикалық жүйелердегі пәнаралық оқытудың теориясы мен әдістемесі" арнайы курсында ашуды ұсынамыз, оған мынадай әдіснамалық аспектілер кіруі тиіс: білім жүйелілігі; жүйелер теориясының негіздері; жүйелік тәсіл; жүйенің тұтастығы; пәнаралық байланыстар; пәнаралық және интегративті байланыстар; қазіргі заманғы дене ғылымы жүйесі; ғылым білім мен қызмет жүйесі ретінде; жаңа білім алу жолдары мен тәсілдері және қазіргі ғылымның дамуындағы ғылымаралық білімнің рөлі; пәнаралық білімнің мазмұны мен құрылымы.

Оқу мақсаттарына жету тек дұрыс таңдалған пәндік және пәнаралық мазмұнға ғана емес, сонымен қатар оқыту әдістеріне де байланысты. Біз өзіміздің оқыту әдістемемізді білімді өнімді және шығармашылық игеруге бағыттайтындықтан, оқытудың әртүрлі әдістерінің алуан түрінен өнімді және шығармашылық ойлауды қалыптастыруға ықпал ететін негізгілерді бөліп аламыз.

Пәнаралық байланыстарды пайдалануға бағытталған оқыту жүйесінде әдісті таңдау курсты оқу кезеңіне байланысты болады. Негізгі білімді қалыптастырудың алғашқы кезеңдерінде оқытуды қатаң басқаруға — репродуктивті және өнімді-практикалыққа артықшылық беріледі, онда алгоритмдік оқыту үлкен рөл атқарады.

Пәнаралық білімді енгізу кезеңінде ішінара іздеу әдісі көбірек қолданылады. Курсты жүйелі интегративті зерттеудің соңғы кезеңінде зерттеу жаттығулары қолданылады. Жоғарыда айтылғандардың барлығы педагогикалық ЖОО-да басқа оқу пәндерімен бірге оқытылатын курсты белсенді іске асыруға бағытталған оқу процесі құрылымының келесі моделін құруға мүмкіндік береді.

Сабақ беру әдістері

Оқу жаттығу әдістері

1. Оқытудың ақпараттық-хабарлау әдісі

Орындаушылық оқыту әдісі

2. Оқытудың түсіндірме әдісі

Репродуктивті оқыту әдіс

3. Оқытудың нұсқаулық-практикалық әдісі

оқытудың нәтижелі-практикалық әдісі

4. Оқытудың түсіндірме-ынталандыру әдісі

ішінара-іздеу оқыту әдісі

5. Оқытудың ынталандыру әдісі

іздеу әдісін оқыту

Оқыту мен оқытудың әрбір кезеңі екілік әдістер түрінде ұсынылады. Сонымен қатар, әрбір келесі кезең алдыңғы деңгейден студенттердің өзіндік зияткерлік белсенділігінің өсу дәрежесімен ерекшеленеді. Оқыту мен оқытудың әдістері мен әдістерінің диалектикалық өзара байланысты үйлесімі практикада дамып келе жатқан оқытуды жүзеге асыруды қамтамасыз ететін жүйені құрайды.

Осылайша, пәнаралық және пәнаралық байланыстарды тұтас білім беру технологиясын құруды бастау мүмкін емес. Сондықтан пәнаралық және пәнаралық байланыстардың әдістемесі мен технологиясын құру міндеті оқу процесін жобалауға дейінгі міндеттер арасында негізгі болып табылады.

Әдебиет:

  1. Махмутов, М. И. проблемалық оқыту, — М., 1975.
  2. Выготский, Л. С. педагогикалық психология: ғылыми жинақ. еңбектер. — М., 1991.
  3. И. Е. Карнаух. Педагогикалық пәнаралық байланыстарды жүзеге асырудың әдістемесі мен технологиясы. ISSN 1991–5497. Мир науки, культуры, образования. № 5 (42) 2013
Основные термины (генерируются автоматически): мена, ISSN.


Ключевые слова

әдістеме, оқыту технологиясы, оқу пәндері арасындағы байланыс, дамыта оқыту
Задать вопрос