Автор:

Рубрика: Спецвыпуск

Опубликовано в Молодой учёный №5 (109) март-1 2016 г.

Дата публикации: 16.03.2016

Статья просмотрена: 9 раз

Библиографическое описание:

Кондратенко А. Р. Сучасні тенденції професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи // Молодой ученый. — 2016. — №5.6. — С. 57-59. — URL https://moluch.ru/archive/109/27002/ (дата обращения: 22.04.2018).В статье рассмотрены основные условия эффективной профессиональной подготовки будущих учителей начальной школы и успешной деятельности их в новых условиях развития общества. Раскрыты требования, которые возникают перед специалистом педагогической деятельности, пути решения педагогических ситуаций, овладение приемами делового общения, совершенствование педагогического мышления.

Постановка проблеми. Актуальним для сьогоднішнього розвитку педагогічної діяльності є наявність такої головної інтегрованої вимоги як висока педагогічна, бо саме педагогічна праця ґрунтується на синтезі духовно-матеріальної культури особистості, набутому досвіді й вмінні самостійно оволодівати необхідними знаннями, уміннями й навичками.

Виклад основного матеріалу. Актуальним для сьогоднішнього розвитку педагогічної діяльності є наявність такої головної інтегрованої вимоги як висока педагогічна, бо саме педагогічна праця ґрунтується на синтезі духовно-матеріальної культури особистості, набутому досвіді й вмінні самостійно оволодівати необхідними знаннями, уміннями й навичками.

Обираючи учителів на посади, вимоги до особистості учителя можна подати п’ятьма складовими, які сформулював О. Рогов: якості особистості, властиві людині від природи; якості, набуті в результаті виховання; риси й характеристики, сформовані в ході загальної освіти; професіоналізм, тобто знання, вміння й навички, сформовані в результаті фахового навчання; практичний досвід [4, с. 99].

До особистих якостей майбутнього учителя початкової школи належать: фізичне і психологічне здоров’я; високий рівень внутрішньої культури; чуйність, дбайливість; доброзичливе ставлення до людей; оптимізм; впевненість у собі.

О. Комар зазначає такі основні вимоги до особистісних рис фахівців: інтелектуальні (освіченість, ерудиція, аналітичне мислення, швидкість мислення, сприйняття нового, прагнення до самовдосконалення), комунікаційні (уміння чітко викладати думки, уміння слухати, ставити запитання, повага до співробітника, готовність до взаємодії, ввічливість), ділові якості (ентузіазм, захопленість, цілеспрямованість, пунктуальність, впевненість у собі, старанність, швидка реакція на проблеми, воля, самоконтроль) [3, с. 78].

Проте, як вважає В. Алексєєв [1, с. 9] майбутнього учителя початкової школи роблять не професійні або особисті, а ділові якості, до яких відносяться: уміння створити організацію, забезпечити її діяльність усім необхідним, ставити і розподіляти серед учнів задачі, координувати і контролювати їхнє виконання, спонукати до праці; енергійність, домінантність, честолюбство, особистої незалежності, лідерства, сміливість, рішучість, напористість, воля, вимогливість, безкомпромісність у відстоюванні своїх прав; контактність, комунікабельність, уміння приваблювати до себе людей, цілеспрямованість, ініціативність, оперативність у рішенні проблем, уміння швидко вибрати головне і сконцентруватися; відповідальність, здатність керувати собою, своєю поведінкою, часом, взаєминами з навколишніми; прагнення до перетворень, нововведень.

Основними якостями, якими повинен володіти майбутній учитель початкової школи є:

 здатність до самоуправління при будь-яких умовах і ситуаціях;

 постійно працювати над своїм професійним зростанням, загальною освіченістю, інтелігентністю та культурою;

 розвивати навички прогнозувати, аналізувати, випереджувати або вирішувати проблеми та труднощі;

 розвивати здібності щодо впливу на молодших школярів в залежності від їх статі, віку та положення;

 розвивати здатність ефективно використовувати на демократичному рівні і існуючому праві своїх повноважень, прагнути від формального до неформального лідерства;

 вміти переконувати і навчати людей, мотивувати їхню ефективну і творчу діяльність та ініціативу;

 вміти формувати і ефективно працювати групами і колективами на рівні як формального, так і неформального лідера;

 постійно прагнути до творчості і нововведень, навчати цьому своїх підлеглих та колег по роботі [2, с. 1255–127].

Майбутній учитель початкової школи повинен володіти великим обсягом теоретичних знань і практичних умінь та навичок, щоб мати високу педагогічну культуру та відповідати сучасним вимогам. Тому, головною вимогою в підготовці майбутніх учителів початкової школи є забезпечення гармонійного розвитку фахівця, який поряд з теоретично-науковими знаннями повинен володіти широким спектром базових професійно значущих умінь і навичок та мати високорозвинене педагогічне мислення.

Основними рисами педагогічного мислення є: гнучкість, динамічність, конструктивність, науковість, реалістичність, критичність, націленість; творчість і розрахунок; господарність, чесність, відповідальність, ініціативність, висока дисципліна праці, наукова обґрунтованість; врахування вимог патріотизму до державних інтересів, соціальний характер екології, морально-психічні процеси; реалістичність, конструктивність; масштабність; гнучкість; творчий новаторський підхід до розв’язання виробничих проблем; націленість на прискорення; почуття гумору і оптимізму, впевненості в завтрашньому дні[5, с. 53].

Стимулювання педагогічного мислення майбутнього учителя початкової школи відбувається інтенсивніше, коли він включається у ділову співпрацю, бачить кінцевий результат своєї педагогічної діяльності. Такого результату педагогічної підготовки можна досягти лише за умов упровадження в навчальний процес активного навчання.

Всі навчальні заклади розуміють складність та необхідність підготовки особистості як інтелектуальної розвинутої еліти спеціалістів педагогічного фаху.Виховання і навчання є вагомими чинниками формування педагогічної культури молодої людини, основними цінностями якої є професійна компетентність, засвоєння новітніх, відповідних духові часу принципів, реалістично оцінювати поточні та прогнозовані процеси і, відповідно, пропонувати конструктивні висновки для практики, точний розрахунок, помірковану підприємливість, бережливість, працелюбство, усвідомлення відповідальності перед суспільством.

Висновки та перспективи подальших розвідок. Таким чином, аналіз джерел щодо розуміння сутності професійної культури майбутніх учителів початкової школи, дозволяє визначити, що вона є інтеграцією знань, вмінь та навичок різних видів культур. Формування професійної культури майбутнього учителя початкової школи у вищому педагогічному закладі розглядається як система важливих професійних вимог сучасного середовища та потребує інтенсифікації професійної підготовки.

Литература:

  1. Алексєєв В. О. Методика проведення лекційних занять у вищій школі / В. О. Алексєєв // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / ред. кол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 3(56). – С. 8–12.
  2. Асмаковец Е. С. Развитие эмоциональной гибкости учителя посредством социально-психологического тренинга // Психологическая наука и образование (Москва) / Е. С. Асмаковец. – 2013. – № 3. – С. 11–14.
  3. Комар О. А. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивної технології : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / Комар Ольга Анатоліївна. – Черкаси, 2011. – 467 с.
  4. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. Кн. 2. Работа со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения / Е. И. Рогов. – М.: ВЛАДОС, 2011. – 480 с.
  5. Таланчук П. М. Не втрать свій шанс потрапити в еліту / П. М. Таланчук. – К.: Універ-т «Україна», 2012. – 24 с.

Обсуждение

Социальные комментарии Cackle
Задать вопрос