• Адрес: Казахстан, Кызылорда, улица Коркыт Ата, 36А
  • Сайт: http://www.sberbank.kz
  • Телефоны: 8 (800) 080-60-60, +7 (7242) 55-04-00, +7 (7242) 55-04-04

*Данные предоставлены сервисом Яндекс.Карты.

Статистика

сто шестнадцать авторов

167 статей в журнале «Молодой ученый»

0 статей в сборниках международных научных конференций

1 статья в тематических журналах

0 статей в журнале «Юный ученый»

Статьи

Күріш ауыспалы егістігінде жердің тұздануын азайтатын құрылғыны жетілдіру

Күріш ауыспалы егістігіне арналған машиналар жүйесінің техника-экономикалық құрылымын жетілдіру

Топырақ құрамына минералдық қоректендіруді (гумат) пайдалану ерекшеліктері

Оқушыларды пәндік олимпиадаға дайындаудың кейбір мәселелері

Трудовое воспитание в семье и в процессе обучения

Табиғи көрнекіліктерді дайындау

Эмбриологияны оқытудағы заманауи тәсілдер

Opтa мeктeптe өлкeтaну мaтepиaлдapын пaйдaлaну apқылы oқушылapдың тaнымдық көзқapacын apттыpу мүмкiндiктepi

Роль алашординцев в становлении независимого Казахстана

Қоршаған ортаны қорғаудың конституциялық негіздері

Задать вопрос