Қорақалпоғистонда тупроқ унумдорлигини оширишда шоли сомонини қўллашнинг аҳамияти | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 20 марта, печатный экземпляр отправим 24 марта.

Опубликовать статью в журнале

Авторы: , ,

Рубрика: Молодой ученый O'zbekiston

Опубликовано в Молодой учёный №21 (259) май 2019 г.

Дата публикации: 27.05.2019

Статья просмотрена: 74 раза

Библиографическое описание:

Отенова, Ф. Т. Қорақалпоғистонда тупроқ унумдорлигини оширишда шоли сомонини қўллашнинг аҳамияти / Ф. Т. Отенова, Г. С. Нурмахашева, Х. Б. Изентаева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 21 (259). — С. 607-609. — URL: https://moluch.ru/archive/259/59375/ (дата обращения: 07.03.2021).Маколада Қорақалпоғистон шароитида шоли экиладиган тупроқларда энергия материали сифатида янчилган шоли сомонини азот, аммафос ва калий минерал ўғитлари билан бирга қўлланиш юқори биологик фаолликни пайдо этишда ва тупроқ унумдорлигини тиклашда катта аҳамиятга эга эканлиги хакида маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: микроорганизмлар, минерал уғит, шоли сомони, аммонификацияловчи микроорганизмлар, кучли шурланган тупроқлар.

В статье приводятся эффективность применения рисовой соломы с минеральными удобрениями для улучшения плодородия почв Каракалпакии при рисосеянии и активизация деятельность микроорганизмов всех физиологических групп.

Ключевые слова: микроорганизмы, минеральные удобрения, рисовая солома, аммонифицирующие микроорганизмы, засоленные почвы.

Тупроқ ҳаётида микроорганизмларнинг тутган ўрни ниҳоятда каттадир. Доимий сув босиб турган тупроқларда, яъни шоли далаларида ўзига хос микроорганизмлар яшаб, ҳаёт кечирадилар ва суғориладиган тупроқларни унумдор ва ҳосилдор қилишда микроорганизмларнинг фаолияти бебаходир.

Маълумки, суғориладиган ўтлоқи тупроқлар таркибида озуқа моддалар етишмайди. Шолининг ўсиб ривожланишида унинг иммобилизация миқдорини оширишда янги агротехникани асосий вазифа қилиб қўйилди. Бу масала албатта кўп микроорганизмларнинг иш фаолиятига боғлик. Айниқса, чиритувчи бактериялар, минерал азот ўзлаштирувчи бактериялар, клетчаткани парчаловчи бактериялар ва бир неча тур замбурғлар, шунингдек яшил ва кўк-яшил сув ўтлари таъсирида элементларнинг ҳаракатчан шаклини ошириш энг долзарб муаммоларнинг бири ҳисобланади.

Айниқса, шоли экиладиган тупроқларда энергия материали сифатида янчилган шоли сомонини азот, аммафос ва калий минерал ўғитлари билан бирга қўлланиш юқори биологик фаолликни пайдо этишда ўз кучини кўрсатди.

Жанубий Орол бўйи тупроқларида экиладиган далаларга минерал ўғитлар билан биргаликда энергетик жамғарма сифатида шоли сомонларини майдалаб қўллаш, микроорганизмларнинг ривож топишига асос бўлиши билан тупроқ унумдорлигини тиклашда катта аҳамиятга эга.

Б. А. Неунылов органик моддалар манбайи сифатида шоли сомонини ишлатишни биринчи марта таклиф қилган [3]. Сомоннинг энг муҳим кўрсаткичи бу унинг намлигида. Қуруқ сомонда 14 %, ўртача қуруқ сомонда 15–16 %, намли сомонда 16–20 % гача намлилик бўлади. Қуруқ сомон яхши майдаланади, компост таёрлаганда ва тупроқга солганда ўзига намлиликни яхши сингдириб олади [7].

Кўпчилик мамлакатларда шоли сомонини ёқиб юбориш қатиян ман этилган. 1 га ердаги сомонни ёқиш натижасида 70 кг қаттиқ модда, 300–500кг СО2, 20 кг NО2 ҳосил бўлади. Бу эса атмосфера ҳавосининг бўзилишига, энтомофаўнанинг юқолишига олиб келади [1].

Шоли поя далаларига шоли сомонини 5–10 т/га миқдорида қўлланилганда ижобий натижа бериш тастиқланди. Сомондан ажралиб чиқадиган токсин моддаларнинг уруғларига таъсири 3–4 ҳафта давом этиши мумкин, 5–7 ҳафтадан сунг унинг токсинлик қуввати кескин камая бошлайди. Демак, шоли сомонини қўллаш энергия манбаси бўлиб, тупроқдаги органик мода заҳираларини тўплашга асосий омил ҳисобланади.

Сомон уч хил органик моддаларнинг бирикмаларидан тузилган: целлюлоза, гемицеллюлоза ва лигнин. Целлюлоза асосан глюкоза таркибида учрашади. Гемицеллюлоза пентозан шакарларидан тузилган бўлиб, моддаларни боғлаш вазифасини бажаради. Лигнин ароматли бирикмаларнинг полимери бўлиб, ўсимлик органларига қаттиқлик, мустаҳкамлик беради. Шоли таркиби яна оқсил, сахара, туз ва золодан туради [8].

Микроорганизмлар тупроқ таркибидаги ўсимлик қолдиқларини, жумладан шоли сомонини парчалаб, уларни ҳар хил минерал бирикмаларга айлантиради. Албатта бу жараён аэроб шароитда юз беради, улар кислородсиз анаэроб шароитда эса тўлиқ парчаланган бўлмаслиги мумкин. Шу икки шароитда ҳам гумус ҳосил қилувчи бактерияларнинг ривожланиши туфайли пероксидаза ва полифенолоксидаза ферментларнинг фаолияти кучаяди ва гумусга бой тупроқ ҳосил бўлади.

Шоли сомонини қўлланиш туфайли купчилик физиологик гуруҳларга кирувчи микроорганимзларнинг кўпайиши бироз фаоллашади. Аммонификацияловчи ёки сапрофит холдаги чиритувчи бактерияларнинг кўпчилиги тупроқнинг юқори қатламидаги (0–10см) бир грамм тупроқда 1,6–7 млн. дона ҳужайра мавжуд эканлиги аниқланди. Айниқса чиритувчи бактериялар шолининг ўсиб ривожланиш даврида юқори даражада бўлгани аниқланди. Кучли шўрланган тупроқларда у салбий натижа берди. Тажрибада аэроб микроорганизмларнинг ўсиб ривожланишининг пасайиши қайд этилди, аммо улар тупроқ таркибидан биротала йўқолиб кетмайди. Бундай ўзгаришлар шолининг бутун вегетация даврида сақланиб қолинади.

Шоли сомон қўлланилган вариантларда тупроқнинг шўрланиш даражасига қараб микроорганизмларнинг сон ва сифати ўзгаради. Босиб суғорилган шоли поя далаларидаги шурланмаган тупроқда назорат вариантига нисбатан шоли сомони ва минерал уғитлар қўшиб ишлатилган участкада Bacillus megaterium, Bacillus cereus v.mycoides ва Bac.brevisлар устунлиги яққол кўриниб турди. Bacillus megateriumнинг купайиши тупрокнинг унумдорлигидан дарак беради. Тажриба давомида кучли шурланган тупрокда назорат вариантига нисбатан тулиқ минерал уғитлар билан шоли сомони қўшилганда Bac.subtilis, Bac.cereusлар бактериялари устун (8–14 минг дона хужайра) бўлади [2, 4, 5,6].

Натижада бу усулларни қўлланиш орқали тупроқда юз бераётган микробиологик жараёнлар динамикасини тахлил қилиш, биоген элементларни аниқлаш, бостириб суғориладиган тупроқларда минерал ўғитлар билан биргаликда шоли сомонининг қўшиб ишлатилиши барча физиологик гуруҳларга кирувчи микроорганизмларнинг ўсиб ривожланишига ижобий таъсири ва унинг тупроқнинг шўрланиш даражасига боғлик бўлиши бизнинг тажрибаларимизда тасдиқланди.

Адабиётлар:

  1. Каштанов А. Н., Лисецкий Ф. Н., Швебс Г. Н. Основы ландшафтно-экологического земледелия. М: 1994, 127с.
  2. Константинова Л. Г. и др. Регулирование биологических процессов при возделывании риса на сильнозасоленных почвах. В пред. кн., 1991. с.72–97
  3. Неунылов Б. А. Повышение плодородия почв рисовых полей Дальнего Востока. Владивосток. 1961. — 112 с.
  4. Отенова Ф. Т. Использование рисовой соломы под культуру риса. Ж:Аграрная наука. 2001. Москва № 4 с.14–15
  5. Отенова Ф. Т., Тамамбетова Ш. Б. Экологические изучение микробиологических процессов и повышение плодородия почв в Каракалпакстане./Научно-практический журнал «Современные инновации». IV Международная научно-практическая конференция «Современные инновации: фундаментальные и прикладные исследования». Россия, Москва, 2016. с.6–10
  6. Отенова Ф. Т., Базарбаева Д. Б. Изучение микробиологических процессов при возделывании риса в Южном Приаралье. «Научные исследования и разработки 2016».. Сборник материалов IX Международной научно-практической конференции. 29-февраль 2016, Москва. С.889–893
  7. Попов П. Д., Новиков М. Н. Расчет баланса соломы в хозяйстве. Методические рекомендации. 1987. С. 3–5
  8. Стейнфорт А. Солома злаковых культур. 1983, 190с.
Основные термины (генерируются автоматически): минерал, Москва, рисовая солома, возделывание риса, Международная научно-практическая конференция, повышение плодородия почв.


Ключевые слова

микроорганизмлар, минерал уғит, шоли сомони, аммонификацияловчи микроорганизмлар, кучли шурланган тупроқлар

Похожие статьи

Разработка эколого-мелиоративной системы выращивания риса...

В статье представлены разработанные критерии оценки эффективности возделывания риса на сбалансированной рисовой оросительной системе. Даны формулы и пояснения к разработанным «барьерным» показателям.

Совершенствование и ресурсосбережение, минимальная, нулевая...

Минимальная обработка почвы под рис нулевая технология возделывания риса позволяет улучшить плодородие почвы в регионе, эти технологии значительно уменьшают количество операции по обработке почвы и тем самым...

Содержание органического вещества в почве полей рисового...

Изучено содержание общего гумуса в почве под рисом. Установлено, что возделывание многолетних трав в рисовом севообороте способствует увеличению и сохранению почвенного плодородия. Ключевые слова: рис, почва, органическое вещество, севооборот.

Влияние экологически чистых органических удобрений...

международная научная конференция «Инновационные технологии в сельском хозяйстве» (Москва, июнь 2015).

В статье описывается использование в монокультуре риса экологически чистых

Важным фактором повышения плодородия почв является применение комплекса...

Плодородие темно-каштановых почв Приуралья и приемы его...

В решении проблемы повышения плодородия почв в засушливых условиях решающее значение имеет оставление на поле соломы зерновых культур. С одной стороны это ресурсосберегающий прием в технологии возделывания зерновых культур, так как не нужно...

Стимулирование повышения плодородия земли в Узбекистане...

Опубликовано в. II международная научная конференция «Актуальные вопросы

В статье рассматривается мировой опыт по стимулированию повышения плодородия земли

Ключевые слова: стимулирование, плодородие почвы, сельскохозяйственная земля...

Некоторые свойства выщелоченного чернозёма | Статья в журнале...

В статье представлены результаты исследования показателей плодородия выщелоченного чернозёма при обработке пожнивных остатков соломы препаратом «Байкал ЭМ 1» и последующей их заделкой в почву.

Структура урожая предшественников риса в зависимости от норм...

Научный журнал. Международные конференции. Тематические журналы. Юный ученый.

Библиографическое описание: Поленок А. В. Структура урожая предшественников риса в

5. Неунылов Б. А. Повышение плодородия почв рисовых полей Дальнего востока / Б. А...

Новый метод повышения плодородия орошаемых земель

Ключевые слова:орошение земель, почва, аридная зона, методы повышения плодородия, рыхление грунта.

Использование этого устройства решает техническую задачу повышения надёжности протекания технологического процесса, улучшения качества приготовления...

Похожие статьи

Разработка эколого-мелиоративной системы выращивания риса...

В статье представлены разработанные критерии оценки эффективности возделывания риса на сбалансированной рисовой оросительной системе. Даны формулы и пояснения к разработанным «барьерным» показателям.

Совершенствование и ресурсосбережение, минимальная, нулевая...

Минимальная обработка почвы под рис нулевая технология возделывания риса позволяет улучшить плодородие почвы в регионе, эти технологии значительно уменьшают количество операции по обработке почвы и тем самым...

Содержание органического вещества в почве полей рисового...

Изучено содержание общего гумуса в почве под рисом. Установлено, что возделывание многолетних трав в рисовом севообороте способствует увеличению и сохранению почвенного плодородия. Ключевые слова: рис, почва, органическое вещество, севооборот.

Влияние экологически чистых органических удобрений...

международная научная конференция «Инновационные технологии в сельском хозяйстве» (Москва, июнь 2015).

В статье описывается использование в монокультуре риса экологически чистых

Важным фактором повышения плодородия почв является применение комплекса...

Плодородие темно-каштановых почв Приуралья и приемы его...

В решении проблемы повышения плодородия почв в засушливых условиях решающее значение имеет оставление на поле соломы зерновых культур. С одной стороны это ресурсосберегающий прием в технологии возделывания зерновых культур, так как не нужно...

Стимулирование повышения плодородия земли в Узбекистане...

Опубликовано в. II международная научная конференция «Актуальные вопросы

В статье рассматривается мировой опыт по стимулированию повышения плодородия земли

Ключевые слова: стимулирование, плодородие почвы, сельскохозяйственная земля...

Некоторые свойства выщелоченного чернозёма | Статья в журнале...

В статье представлены результаты исследования показателей плодородия выщелоченного чернозёма при обработке пожнивных остатков соломы препаратом «Байкал ЭМ 1» и последующей их заделкой в почву.

Структура урожая предшественников риса в зависимости от норм...

Научный журнал. Международные конференции. Тематические журналы. Юный ученый.

Библиографическое описание: Поленок А. В. Структура урожая предшественников риса в

5. Неунылов Б. А. Повышение плодородия почв рисовых полей Дальнего востока / Б. А...

Новый метод повышения плодородия орошаемых земель

Ключевые слова:орошение земель, почва, аридная зона, методы повышения плодородия, рыхление грунта.

Использование этого устройства решает техническую задачу повышения надёжности протекания технологического процесса, улучшения качества приготовления...

Задать вопрос