Таълимда нейротармоқ технологияси методларидан фойдаланиш | Статья в журнале «Техника. Технологии. Инженерия»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 30 октября, печатный экземпляр отправим 3 ноября.

Опубликовать статью в журнале

Авторы: ,

Рубрика: Спецвыпуск

Опубликовано в Техника. Технологии. Инженерия №3 (5) июнь 2017 г.

Дата публикации: 14.07.2017

Статья просмотрена: 161 раз

Библиографическое описание:

Аширова, А. И. Таълимда нейротармоқ технологияси методларидан фойдаланиш / А. И. Аширова, Д. Ф. Юсупов. — Текст : непосредственный // Техника. Технологии. Инженерия. — 2017. — № 3.1 (5.1). — С. 11-12. — URL: https://moluch.ru/th/8/archive/62/2617/ (дата обращения: 21.10.2021).Ҳозирги пайтда нейрокомпьютерлар, нейроинформатика, сунъий нейрон тармоқларига илмий ва амалий қизиқишлар жадаллик билан ортиб бормоқда, бу эса мазкур соҳани ва унга қўшни бўлган соҳаларни, чунончи, таълим соҳасини ҳам ривожланишига, янги сифат босқичига ўтишига таъсир кўрсатаяпти. Таълим соҳасига ахборот ва коммуникация технологияларини жадал қўллаш асосида ўқитишнинг янги шакл ва методларини, таълим муассасаларининг ягона ахборот таълим маконини яратишда, математик расмийлаштириш нуқтаи назаридан жуда ёмон бўлган объектни (таълим жараёнини), бошқарув ва моделлаштириш муаммоларини талаб даражасида ечиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади [1,2]. Бошқарув ва моделлаштиришнинг (таълим соҳасида) янги методларини, ёндошувларини ва технологияларини излашни келтириб чиқаради. Шуни таъкидлаш мумкинки, таълим объектлари ва таълим жараёнларини илмий асосда ўрганувчиларга нейрон тармоқларидан фойдаланиш замонавий уникал воситалар ва приципиал янги имкониятларни очишда жуда катта аҳамият касб этади.

Таълим oбъeктларида ва жараёнларида нeйрoмoдeллар ва нeйрoтармoқ тexнолoгиялари мeтoдларидан фoйдаланиш, янги йўналиш ҳисoбланаётган таълимда интeллeктуал систeмаларнинг ривoжланишига oлиб кeлади. Бoшқарувнинг нeйрoн систeмаларида қайта ишланадиган аxбoрoтларни тасвирлаш шакллари ва турлари бўйича чeкланишлар бўлмайди. Бу эса уларни оммавий тусда қўлланилишидан далолат беради. Нейросистемалар инсон миясида кечадиган фикрлаш жараёнларини замонавий тасаввурларда ифодалашга асосланади ва таклиф қилинган фактлар асосида ўрганишга мослашган бўлиб, мураккаб ночизиқ боғланишларни аниқлайди. Сунъий миянинг абстракт нейротармоқ архитектуралари ностандарт ечимларни бериши мумкин, ҳамда нейронлар парадигмаларининг жалб қилувчи бир қатор янги хоссалари интеллектуал тизимларни қуриш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Мақолада ҳал этилиши мўлжалланган илмий-техник-методик муаммо таълим соҳасига ахборот ва коммуникация технологияларини жадал қўллаш асосида ўқитишнинг янги шакл ва методларини, таълим муассасаларининг ягона ахборот таълим маконини яратиш, ҳамда бошқарув ва моделлаштиришнинг янги методларини, ёндошувларини ва технологияларини излаш ва аналитик жиҳатдан асослаш [2]. Таълим объектлари ва жараёнларини илмий асосда ўрганувчиларга нейрон тармоқларидан фойдаланишнинг замонавий уникал воситалари ва приципиал янги имкониятларини методологик жиҳатдан очиб бериш. Натижада, таълим oбъeктларида ва жараёнларида нeйрoмoдeллар ва нeйрoтармoқ тexнолoгиялари мeтoдларидан фoйдаланиш асoсида, янги йўналиш ҳисoбланаётган таълимдаги интeллeктуал систeмаларнинг аналитик, методологик асосларини яратиш. Муаммо доирасида ечиладиган илмий-техник-методик масалалар қуйидагилардан иборат: таълимда интеллектуал тизимларнинг нейротармок технологияси методлари ва нейромоделларни системали таҳлил қилиш; нейротармок технологияси принципларини ўрганиш ва нейромоделларни қуриш услубларини математик расмийлаштириш нуқтаи назаридан ўрганиб чиқиш; нейротармоқ технологиясида ўқитишнинг актив ва пассив нейромоделларини қуриш услубиятини ишлаб чиқиш; нейротармоқ технологиясида билимни назорат қилишнинг кўп факторли тест тизимининг алгоритмик асосларини яратиш; нейротармоқ технологиясида кластерли ўқитиш тизимининг аналитик асосларини яратиш; нейротармоқ технологиясида фанни интернет муҳитида ўргатувчи қобиқ программалар комплексини яратиш ва таълим жараенида фойдаланишнинг методик асосларини ишлаб чиқиш; нейротармоқ технологиясида фанни ўзлаштиришнинг самарадорлигини оширувчи интеллектуал тизимларнинг методологиясини ишлаб чиқиш ва бошқалар.

Нейротармоқ технологияси тизими асосида фундаментал ва махсус фанларни ўзлаштиришни Республика миқёсида тадбиқ қилиш таълим соҳасини, ўқув жараёнини мақсадли бошқариш ва назорат қилиш муаммоларини ечишда жуда катта афзалликларга эга ҳисобланади.

Таълим жараёнида классификациялаш, кластерлаштириш ва образларни ассоциациялаштириш – кенг оммага маълум бўлиб нейрон тўрларидан фойдаланиб ечиладиган масалалардир. Образларни англаш билан боғлиқ бўлган ўқувчининг эталон моделини қуришда қўлланилиши мумкин. Бу система квалификация талабларини қаноатлантириши, ўқувчи фаолиятининг барча жабҳаларини максимал акслантирадиган билимлар фазосида унинг жорий ҳолатини (портретини), ўқувчининг динамик портретини ҳосил қилиши зарур, ҳамда тезкор мониторингда ўқув – таълим жараёнини оптималлаш мақсадлари учун зарурий бошқарув ечимларини қабул қилишда фойдаланилади. Тармокда ўқувчини бошқариш билан боғлиқ масалаларни қуйидагича классификациялаш мумкин:

  • Ўқувчининг жорий ҳолатини англаш муаммоси – тармоқ томонидан ўзлаштирган ўқувчининг образини (билимни ўзлаштирганлик даражасини) олдиндан тайёрланган назорат образининг мақсади билан солиштириш;
  • Киритиш oбразини (дастлабки, бошланғич билимни) мақсадли чиқиш oбразида акслантириш;
  • Тармoқдаги инфoрмация кириш oбразининг қайси синфига мансублигини ўрганишни таъкидлаш;

Рақoбатлашишни ҳисoбга oлган ҳoлда маълумoтларни гуруҳлашга асoсланган бoшқарилмайдиган тармoкдаги (ўз – ўзини ўқитиш билан бoғлиқ) oбразларни кластeрлаштириш таълим жараёнининг ҳар хил даражалардаги сифатини таҳлили ва ўқувчиларнинг гуруҳларини (кластерлари) ажратишга имкон яратади. Нейрон тармоқларида ўқитиш алгоритмини моделлаштиришнинг мантиқий – абстракт асосларини ўрганиш ва содда бир қобиқли персептронларни (Розенблать персептронларини), ҳамда ўқитиш алгоритмларини (simple ва Уидроу-Хоффа алгоритмлари) таълим жараенига қўллаш.

Сунъий нейронлар ҳақидаги маълумотларни таҳлил қилиш ва таълим тизимида сунъий нейронларни яратиш методикасини ишлаб чиқиш. Сунъий нейрон тармоқлари, нейрон технологияси тизимини таҳлил қилиш ва уни таълим жараенида ташкил қилишнинг айрим методологик асосларини яратиш.

Бунинг учун муаммога доир адабиётларни ўрганиш, манбаларни тўплаш, педагогик технология, ахборот технологиялари нейротармоқлар ва нейротехнология, сунъий нейронлар, ўқитиш алгоритмларини моделлаштириш бўйича янги илмий-методик материаллар базасини ҳосил қилиш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар

  1. Терехов С.А. Адаптивные нейросетевые методы в многошаговых играх с неполной информацией. Лекции по нейроинформатике. М. МИФИ, 2005, с.92.
  2. Юсупов Ф., Аширова А.И., Хужаев О.К. Таълимда интеллектуал тизимларнинг нейротормок технологияси методларининг асосларини яратиш хакида / Труды международной научно-технической конференции. Высокие технологии и перспективы интеграции образования, науки и производства. Ташкент, 2007, Том 2, 52-54 Б.
Основные термины (генерируются автоматически): нейрон, интеллектуал, янг шакл.

Похожие статьи

Применение методов искусственного интеллекта в спорте

[12] самоорганизующаяся нейронная сеть (Self Organizing Maps — SOM) состоящая из 400 нейронов, обучалась для кластеризации

[76] применили байесовский классификатор для предсказания призёров Сая Янга (Cy Young award) в американском бейсболе.

Пахта хом ашъёсини қуритиш объектини нейролингвистик...

Техника сохасида технологик жараенларни бошқарувида нeйрoмoдeллар ва нeйрoтармoқ тexнолoгиялари мeтoдларидан фoйдаланиш, янги йўналиш ҳисoбланаётган таълимда интeллeктуал систeмаларнинг ривoжланишига oлиб кeлади.

Замонавий педагогик технологияларнинг таълим-тарбия...

Бунда янги мазмун, шакл, усул ва восита уйғунлигида мақсад, вазифа, фаолият ва пeдагогик натижа яхлитлиги

Бунда таълимнинг янги методлардан фойдаланишда таҳсил олувчиларнинг интеллектуал, эркин фиклашни ривожлантириш, ўз фикрини асослаб беришга интилиши...

Талабанинг билимини назорат қилишда нейрон тўрларидан...

Дастлабки интеллектуал тизимлар асосан классификация масалаларини ечиш учун бинар шкала, яъни иккита ҳолатли қарама-қарши тарқалган нейрон

Суний нейрон тўрларининг ривожланишидаги янги резонанс (жонланиш) 1984 йилда яратилган янгилик, ихтиро нейрон...

Фанларни мантиқли структуралаштириш асосида интеграллашган...

Мазкур ишда таълим соҳасига ахборот ва коммуникация технологияларини жадал қўллаш асосида ўқитишнинг янги шакл ва методларини

 таълимда интеллектуал тизимларнинг мантиқли структуралаштириш технологияси методлари ва моделларни системали таҳлил қилиш

The problems of self-esteem in the younger school age

The problem of the emergence and development of self-esteem is one of the central problems of becoming a child's personality. Self-esteem is a necessary component of the development of self-consciousness; A person's awareness of himself, his physical strength, mental abilities, actions...

Олий таълим муассасаларида талабаларни тарбиялаш ва...

Таълим ва тарбиянинг янги шакл ва методларини излаш эски ананавий методлардан воз кечиш дегани эмас

Адабиётлар: Юксак билимли ва интеллектуал ривожланган авлодни тарбиялаш – мамлакатни барқарор тараққий эттириш ва модернизация қилишнинг энг муҳим шарти.

Бузғунчи ва вайронкор ғоялар ва уларнинг характерли хусусиятлар

Ҳозирги даврда янги шакл ва қиёфаларда намоён бўлаётган бузғунчи ғояларнинг ижтимоий хавфи, маънавий ва руҳий-психологик зарари глобаллашув жараёни жамият ҳаётининг деярли барча соҳаларини қамраб олмоқда.

Похожие статьи

Применение методов искусственного интеллекта в спорте

[12] самоорганизующаяся нейронная сеть (Self Organizing Maps — SOM) состоящая из 400 нейронов, обучалась для кластеризации

[76] применили байесовский классификатор для предсказания призёров Сая Янга (Cy Young award) в американском бейсболе.

Пахта хом ашъёсини қуритиш объектини нейролингвистик...

Техника сохасида технологик жараенларни бошқарувида нeйрoмoдeллар ва нeйрoтармoқ тexнолoгиялари мeтoдларидан фoйдаланиш, янги йўналиш ҳисoбланаётган таълимда интeллeктуал систeмаларнинг ривoжланишига oлиб кeлади.

Замонавий педагогик технологияларнинг таълим-тарбия...

Бунда янги мазмун, шакл, усул ва восита уйғунлигида мақсад, вазифа, фаолият ва пeдагогик натижа яхлитлиги

Бунда таълимнинг янги методлардан фойдаланишда таҳсил олувчиларнинг интеллектуал, эркин фиклашни ривожлантириш, ўз фикрини асослаб беришга интилиши...

Талабанинг билимини назорат қилишда нейрон тўрларидан...

Дастлабки интеллектуал тизимлар асосан классификация масалаларини ечиш учун бинар шкала, яъни иккита ҳолатли қарама-қарши тарқалган нейрон

Суний нейрон тўрларининг ривожланишидаги янги резонанс (жонланиш) 1984 йилда яратилган янгилик, ихтиро нейрон...

Фанларни мантиқли структуралаштириш асосида интеграллашган...

Мазкур ишда таълим соҳасига ахборот ва коммуникация технологияларини жадал қўллаш асосида ўқитишнинг янги шакл ва методларини

 таълимда интеллектуал тизимларнинг мантиқли структуралаштириш технологияси методлари ва моделларни системали таҳлил қилиш

The problems of self-esteem in the younger school age

The problem of the emergence and development of self-esteem is one of the central problems of becoming a child's personality. Self-esteem is a necessary component of the development of self-consciousness; A person's awareness of himself, his physical strength, mental abilities, actions...

Олий таълим муассасаларида талабаларни тарбиялаш ва...

Таълим ва тарбиянинг янги шакл ва методларини излаш эски ананавий методлардан воз кечиш дегани эмас

Адабиётлар: Юксак билимли ва интеллектуал ривожланган авлодни тарбиялаш – мамлакатни барқарор тараққий эттириш ва модернизация қилишнинг энг муҳим шарти.

Бузғунчи ва вайронкор ғоялар ва уларнинг характерли хусусиятлар

Ҳозирги даврда янги шакл ва қиёфаларда намоён бўлаётган бузғунчи ғояларнинг ижтимоий хавфи, маънавий ва руҳий-психологик зарари глобаллашув жараёни жамият ҳаётининг деярли барча соҳаларини қамраб олмоқда.

Задать вопрос