Статьи по ключевому слову "баға" — Молодой учёный

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 22 мая, печатный экземпляр отправим 26 мая.

Опубликовать статью в журнале

Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу және дамыту әдістері

Түркістан облысының жер ресурстары, олардың сандық және сапалық көрсеткіштері

Түркістан облысы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерін шаруашылықта тиімді пайдалану мәселелері

Aуыл шaруaшылығы мaқcaтындaғы жeр тeлiмдeрiн тиімді пайдалануда экoнoмикaлық бaғaлaудың мaңыздылығы

Задать вопрос