Медицина қызметкерлері ұжымын басқарудағы әлеуметтік-психологиялық ортаның рөлі | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 18 декабря, печатный экземпляр отправим 22 декабря.

Опубликовать статью в журнале

Авторы: , ,

Рубрика: Молодой ученый Қазақстан

Опубликовано в Молодой учёный №18 (308) май 2020 г.

Дата публикации: 03.05.2020

Статья просмотрена: 27 раз

Библиографическое описание:

Жунисова, М. Б. Медицина қызметкерлері ұжымын басқарудағы әлеуметтік-психологиялық ортаның рөлі / М. Б. Жунисова, Л. К. Назарова, А. М. Курманбаева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 18 (308). — С. 568-569. — URL: https://moluch.ru/archive/308/69528/ (дата обращения: 07.12.2021).Мақалада медицина қызметкерлері ұжымын басқарудың тиімділігін арттыру барысындағы әлеуметтік-психологиялық ортаның рөлін анықтауға байланысты зерттеу нәтижелері берілген.

Кілтті сөздер: әлеуметтік-психологиялық орта, ұжымды басқару.

В статье представлены результаты исследования, связанные с определением роли социально-психологической среды в повышении эффективности управления коллективами медицинских работников.

Ключевые слова: социально-психологическая среда, управление коллективом.

Кез келген ұйымның қызметкерлері үшін өз жұмысына жауапкершілікпен және адал қарау керек, бұл еңбек өнімділігі мен шығарылатын өнімнің сапасына айтарлықтай әсер етеді,бұл өз кезегінде шығарылатын өнімге деген сұранысты арттырады. Қызметкерлерден психологиялық тұрақтылық және басшылық құрылымы мен функционалдық міндеттері тұрақты өзгерістерге бейімделу қабілеті талап етіледі. Әрбір жеке ұжымдағы әлеуметтік-психологиялық климаттың оңтайлы деңгейіне көбінесе қызметкерлер арасындағы қарым-қатынас атмосферасы байланысты.

Американдық әлеуметтік психологияда ұйымдарда "ұйымдастыру мәдениеті" туралы, жұмысшылар мен менеджерлердің қарым-қатынасы туралы айтады.

Э. Мейо [1, б.22] бірінші кезекте қызметкерлер арасындағы қарым-қатынастың психологиялық климатын қалыптастыруға сүйенеді.

Отандық әлеуметтік психологияда алғаш рет «психологиялық климат» терминін Н. С. Мансұров қолданды, ол өндірістік ұжымдарды зерттеді [2, б. 127].

Алғашқылардың бірі болып В. М. Шепель әлеуметтік-психологиялық ортаның мазмұнын ашты. Психологиялық орта, оның пікірінше (3, б.128), бұл ұжым мүшелерінің психологиялық байланыстарының эмоционалдық бояуы, олардың жақындығы, көзайымы, мінез-құлқы, қызығушылығы, бейімділігі негізінде пайда болады.

Топтағы қолайлы атмосфера оның нәтижелеріне оң әсер етіп қана қоймай, сонымен қатар адамды қайта құрады, оның жаңа мүмкіндіктерін қалыптастырады және әлеуетті танытады.

Бұл проблеманың өзектілігі қазіргі уақытта адами қызметтің ұжымдық сипатымен және адамдарды басқаруды ұйымдастыру тиімділігінің өзекті мәселелерімен, олардың арасында өрістетілетін қарым-қатынастарды реттеумен, көңіл-күй мен өндірістік көрсеткіштерге әсер ететін тәрбиелік және психотерапиялық әсерлерді пайдаланумен байланысты тәжірибе сұрауларынан туындайды. Тиісінше, ұйымдағы әлеуметтік-психологиялық ахуалы, ұйымның өз қызметінің нәтижесіне әсерін тигізеді.

Зерттеудің мақсаты орталық қалалық аурухананың медицина қызметкерлері ұжымының әлеуметтік-психологиялық ахуалын талдау болып табылады.

Зерттеуге орталық қалалық аурухананың 30 медицина қызметкері қатысты. Барлық зерттеуге қатысушылар ретінде — жоғары немесе орта арнаулы білімі және осы мекемеде 5-тен 15 жылға дейінгі жұмыс өтілі бар әйелдер алынды.

Ұжымдағы әлеуметтік-психологиялық ортаны зерттеу үшін келесі әдістемелер таңдап алынды: К. Томас сынағы; О. С. Михалюк және А. Ю. Шалыто еңбек ұжымындағы әлеуметтік-психологиялық ортаны зерттеу бойынша экспресс-әдістеме және психологиялық жану сауалнамасы.

Зерттеу нәтижесі бойынша жалпы орталық қалалық аурухананың медициналық ұжымының қолайлы әлеуметтік-психологиялық ортасы қызметкерлердің жұмыстан тыс байланысымен шектеледі. Бұл мекеменің басшыларын алаңдатады.

Ұжымдағы қарым-қатынас компоненттерінің көрсеткіштері және қақтығыс жағдайларындағы мінез-құлық стратегиясын таңдау бойынша корреляция олардың арасындағы байланысты көрсетті.

Жанжал жағдайларындағы қызметкерлердің мінез-құлқы мен ұжымның эмоциялық аясының деңгейі арасындағы, сондай-ақ ұжымның эмоциялық аясының деңгейі мен ұжымдағы қызметкерлер арасындағы қарым-қатынас арасындағы сенімді байланыстар анықталды.

Корреляциялық талдау қарастырылатын белгілердің келісілу дәрежесін нақты бағалауға және олардың арасындағы тығыз байланыстарға мүмкіндік берді. Корреляциялық матрицада есептелген корреляция коэффициенттерінің барлық дерлік мәндері 1-ге тең, бұл қарастырылатын белгілердің тікелей пропорционалды тәуелділігін білдіреді.

Осылайша, орталық қалалық аурухананың медициналық қызметкерлері ұжымындағы қолайлы әлеуметтік-психологиялық ортасы туралы екі белгі бойынша айтуға болады: олардың даулы жағдайлардағы мінез-құлқы және жұмыс бойынша әріптестеріне қатысты.

Өткізілген зерттеу нәтижелері бойынша, орталық қалалық аурухананың медицина қызметкерлерінің ұжымдағы оң әлеуметтік-психологиялық орта қалыптастыру үшін келесідей ұсыныстар ұсынуға болады:

– әлеуметтік-психологиялық ортада мінез-құлықтық және когнитивті компонентінің деңгейін арттыру, өйткені медқызметкерлер жұмыс уақытында бір-бірімен қарым-қатынас жасауға ниет білдірмейді;

– әдістемелік семинарларда, консилиумдарда медицина қызметкерлерінің кәсіпқойлығын арттыру;

– медицина қызметкерлерінің шығармашылық белсенділігін ынталандыру;

– жағымсыз жағдайларды анықтау және жою үшін медицина қызметкерлерінің жұмысқа тартымдылық белгілерін жан-жақты зерттеу.

Қорытынды: Ұйымның әлеуметтік-психологиялық ортасын басқарудағы менеджмент жүйесінің орны анықталды. Ұйымның әлеуметтік-психологиялық ахуалына әсер ететін кәсіби қызметтің ерекшелігі анықталды. Кәсіби жанжалдардың себептері қарастырылды және даулы жағдайларда мінез-құлық стратегиясы анықталды. Ұйымда әлеуметтік-психологиялық ортаны басқару әдістері ұсынылды. Зерттеу нәтижесі бойынша орталық қалалық аурухананың ұжымында әлеуметтік-психологиялық ортаны оңтайландыруға бағытталған ұсыныстар ұсынылды.

Әдебиет:

  1. Почебут Л. Г., Чикер В. А. Организационная социальная психология: Учебное пособие. — СПб.: Изд-во «Речь», 2000.
  2. Мансуров, Н. С. Морально-психологический климат и его изучение / Н. С. Мансуров. — М.: Приора, 2007.
  3. Шепель В. М. Пособие по психологии для мастеров и бригадиров. — М.; 2010.
Основные термины (генерируются автоматически): медицина, мена, социально-психологическая среда.


Ключевые слова

әлеуметтік-психологиялық орта, ұжымды басқару

Похожие статьи

Норма и патология организационной среды...

В статье рассмотрены варианты проявления и причины возникновения организационных патологий и способы борьбы с ними. На основе клинико-психологического подхода обоснована критеризация патологических организационных изменений.

Основная специфика социально-психологической адаптации...

Социально-психологическая адаптация в первую очередь имеет место в проблемных ситуациях, которые решаются переструктурирования проблемных ситуаций и нахождения новых структурных целостностей. Если социально-психологическая адаптация имеет место в...

Социально-психологическая адаптация | Статья в журнале...

Ключевые слова: социальная психология, адаптация, социально-психологическая адаптация. В социальной психологии социально-психологическая адаптация рассматривается как приспособление человека к социальной среде, взаимодействие с ней...

Понятие адаптации с точки зрения психологии | Статья в журнале...

Социально-психологическая адаптация строится на взаимодействии личности и группы, при котором личность нормально функционирует без серьёзных и длительных конфликтов с внутренней и внешней средами, т. е. выполняет свою роль, удовлетворяет свои социальные...

Психопрофилактика социально-психологической дезадаптации...

Леонтьева, А. Н. Психопрофилактика социально-психологической дезадаптации как мероприятие первичной профилактики нездорового образа жизни в молодежной студенческой среде / А. Н. Леонтьева.

Социально-экономические аспекты работы медицинских...

Социально-экономические аспекты работы медицинских психологов в учреждениях здравоохранения.

Стоит также упомянуть, что совсем недавно было принято решение о создании психологической службы страны, связанное с ростом экстремальных ситуаций, в...

Социально-психологический климат в организации и его...

Социально-психологический климат в организации и его влияние на эффективность профессиональной деятельности.

Дикая, Л. Г. Психология адаптации и социальная среда. Современные подходы, проблемы, перспективы: учебное пособие / Дикая Л. Г. — Москва: Пер...

Психологическая адаптация социального работника...

социально-психологическая адаптация, адаптация, студент, социальная среда, учебное заведение, начальный этап обучения, затруднение, проблемная. Адаптационный потенциал личности значительно влияет на процесс социально-психологической адаптации студентов...

Адаптация как научно-исследовательский феномен: сущность...

В медицине проблема адаптации связана с понятиями нормы и патологии, которые отражают

Процесс взаимодействия личности или социальной группы с социальной средой включает усвоение норм и

Социально-психологическая адаптация иностранных студентов...

Ценностное отношение к болезни как феномен массового сознания

Р. Мэй также рассматривает болезнь в социально-культурном контексте и видит в ней способ разрешения социального конфликта. Благодаря болезни человек может снять с себя ответственность. С давних времен болезни были способом спекуляции и шантажа.

Похожие статьи

Норма и патология организационной среды...

В статье рассмотрены варианты проявления и причины возникновения организационных патологий и способы борьбы с ними. На основе клинико-психологического подхода обоснована критеризация патологических организационных изменений.

Основная специфика социально-психологической адаптации...

Социально-психологическая адаптация в первую очередь имеет место в проблемных ситуациях, которые решаются переструктурирования проблемных ситуаций и нахождения новых структурных целостностей. Если социально-психологическая адаптация имеет место в...

Социально-психологическая адаптация | Статья в журнале...

Ключевые слова: социальная психология, адаптация, социально-психологическая адаптация. В социальной психологии социально-психологическая адаптация рассматривается как приспособление человека к социальной среде, взаимодействие с ней...

Понятие адаптации с точки зрения психологии | Статья в журнале...

Социально-психологическая адаптация строится на взаимодействии личности и группы, при котором личность нормально функционирует без серьёзных и длительных конфликтов с внутренней и внешней средами, т. е. выполняет свою роль, удовлетворяет свои социальные...

Психопрофилактика социально-психологической дезадаптации...

Леонтьева, А. Н. Психопрофилактика социально-психологической дезадаптации как мероприятие первичной профилактики нездорового образа жизни в молодежной студенческой среде / А. Н. Леонтьева.

Социально-экономические аспекты работы медицинских...

Социально-экономические аспекты работы медицинских психологов в учреждениях здравоохранения.

Стоит также упомянуть, что совсем недавно было принято решение о создании психологической службы страны, связанное с ростом экстремальных ситуаций, в...

Социально-психологический климат в организации и его...

Социально-психологический климат в организации и его влияние на эффективность профессиональной деятельности.

Дикая, Л. Г. Психология адаптации и социальная среда. Современные подходы, проблемы, перспективы: учебное пособие / Дикая Л. Г. — Москва: Пер...

Психологическая адаптация социального работника...

социально-психологическая адаптация, адаптация, студент, социальная среда, учебное заведение, начальный этап обучения, затруднение, проблемная. Адаптационный потенциал личности значительно влияет на процесс социально-психологической адаптации студентов...

Адаптация как научно-исследовательский феномен: сущность...

В медицине проблема адаптации связана с понятиями нормы и патологии, которые отражают

Процесс взаимодействия личности или социальной группы с социальной средой включает усвоение норм и

Социально-психологическая адаптация иностранных студентов...

Ценностное отношение к болезни как феномен массового сознания

Р. Мэй также рассматривает болезнь в социально-культурном контексте и видит в ней способ разрешения социального конфликта. Благодаря болезни человек может снять с себя ответственность. С давних времен болезни были способом спекуляции и шантажа.

Задать вопрос