Характеристика змісту спецкурсу «теорія і методика освіти для сталого розвитку в початковій школі» | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 13 марта, печатный экземпляр отправим 17 марта.

Опубликовать статью в журнале

Автор:

Рубрика: Спецвыпуск

Опубликовано в Молодой учёный №5 (109) март-1 2016 г.

Дата публикации: 16.03.2016

Статья просмотрена: 90 раз

Библиографическое описание:

Сичко, И. А. Характеристика змісту спецкурсу «теорія і методика освіти для сталого розвитку в початковій школі» / И. А. Сичко. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 5.6 (109.6). — С. 90-93. — URL: https://moluch.ru/archive/109/27016/ (дата обращения: 03.03.2021).В статье охарактеризовано содержание учебной дисциплины «Теория и методика образования для устойчивого развития в начальной школе», преподавание которой внедрено в процесс подготовки будущих учителей начальной школы в Николаевском национальном университете имени В. А. Сухомлинского, разработанной в контексте функционирования под эгидой ЮНЕСКО «Стратегии образования для устойчивого развития». Цель преподавания дисциплины – обеспечить усвоение будущими учителями основных положений и проблематики образования для устойчивого развития в начальной школе; сформировать опыт самооценки и самоанализа педагогических явлений и ситуаций в процессе реализации образования для устойчивого развития; умение моделировать учебно-воспитательный процесс в контексте реализации образования для устойчивого развития в начальной школе.

За рішенням Ради ЮНЕСКО, з 01.01.2005 р. оголошено проведення Десятиріччя освіти для стійкого розвитку. У березні 2005 р. Україна стала однією з 55-ти країн, які підписали документ ООН «Стратегія освіти для стійкого розвитку», що формулюється таким чином: освіта для забезпечення стійкого розвитку здійснюється упродовж усього життя людини та є невід’ємною частиною процесу загальної освіти; вона не повинна обмежуватись системою формальної освіти; в рамках формальної освіти на всіх рівнях бажано поступово досягти міждисциплінарності; виховувати свідомих членів суспільства на розумінні взаємозв’язку і взаємозалежності людини і природи, усвідомленні ними необхідності збереження глобальної рівноваги та причетності кожного до проблем навколишнього середовища; забезпечити розповсюдження знань, умінь, навичок для прийняття рішень [1].

Міжнародне співтовариство наполегливо закликає до переорієнтації всіх сфер освіти на цілі стійкого розвитку. У різних країнах впроваджуються і успішно працюють освітні програми і навчальні курси з цієї проблеми. Зокрема, у Швеції, США, Польщі, Росії, Білорусії та ін. [1].

Поняття стійкого розвитку (з англ. – sustainable development) вперше трактувалось у Доповіді Міжнародної комісії з питань екології та розвитку ООН (1987 р.) достатньо просто і конкретно: стійкий розвиток такий розвиток, який задовольняє потреби сучасності, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольнити свої власні потреби. В Україні з 2007 р. апробований та впроваджується в практику шкіл курс за вибором «Уроки для стійкого розвитку» для 8 класу [1].

Для розробки матеріалів у лютому 2010 р. було створено авторський колектив під керівництвом члена-кор. Національної Академії педагогічних наук України (НАПН) України док. пед. наук, проф. О. Пометун, до складу якого увійшли вчені НАПН України, вчителі та експерти організації, які розробляють матеріали для загальноосвітньої та вищої школи.

Мета статті – схарактеризувати зміст навчальної дисципліни «Теорія і методика освіти для сталого розвитку в початковій школі», викладання якої впроваджено у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського.

Програма вивчення спецкурсу «Теорія і методика освіти для сталого розвитку в початковій школі» розроблена на основі навчальних посібників «Школа друзів планети: Уроки для стійкого розвитку» та методичних рекомендацій до них з урахуванням реалізації міждисциплінарних зв’язків у вищих навчальних закладах (ВНЗ), зокрема на засадах викладання дисциплін, таких як: вступ до спеціальності; загальна педагогіка; основи педагогічної творчості; теорія та методика виховання; основи валеології; основи екології; основи природознавства; методики викладання освітніх галузей тощо.

Мета викладання зазначеної дисципліни – забезпечити засвоєння майбутніми вчителями основних положень і проблематики освіти для сталого розвитку у початковій школі; сформувати досвід самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій у процесі реалізації освіти для сталого розвитку, уміння моделювати навчально-виховний процес у контексті реалізації освіти для сталого розвитку у початковій школі.

Очікуваним результатом викладання зазначеного спецкурсу передбачається сприяння майбутнім учителям початкової школи у процесі їхньої професійної підготовки набуттю:

– знань: щодо сутності і змісту поняття «сталий розвиток»;основних положень концепції сталого розвитку;показників сталого розвитку;визначальних факторів та напрямів діяльності для сталого розвитку;специфіки світової стратегії сталого розвитку в галузі освіти; мети, завдань та особливостей освіти для сталого розвитку як інноваційного напряму в сучасній освіті України;специфіки педагогіки емпауермента;концептуальних засад програми та структуру курсу уроків для сталого розвитку для учнів початкової школи «Моя щаслива планета»;характеристики дій, які обирають молодші школярі;форм навчальної та позакласної діяльності у рамках вивчення курсу;методів (переважно – інтерактивних) навчальної та позакласної діяльності у рамках вивчення курсу тощо;

– умінь та навичок: застосовувати на практиці різні типи навчання та дидактичні засоби навчання в залежності від педагогічної ситуації у процесі реалізації освіти для сталого розвитку; адекватно добирати та реалізовувати форми (урок, екскурсія, дослідницька позакласна робота, навчальний проект, свято) та методи (переважно – інтерактивні: робота учнів у малих групах і парах, уявний мікрофон, обговорення у загальному колі, мозковий штурм тощо) навчальної та позакласної діяльності у межах вивчення курсу; організувати роботу над аудитами, навчальними проектами; організувати і провести екскурсії, практикуми і зустрічі; визначити та застосовувати способи та види інтеграції курсу з навчальними предметами інваріантної складової навчального плану; застосовувати портфоліо як засобу фіксації досягнень учнів; застосувати методику проведення уроків та позакласних заходів для стійкого розвитку курсу «Моя щаслива планета» за структурою, класами та тематичними блоками тощо.

Програма вивчення спецкурсу «Теорія і методика освіти для сталого розвитку в початковій школі» складається зі вступу, у якому окреслено мету, завдання, очікувані результати його впровадження; докладного опису інформаційного обсягу спецкурсу (тематичних описів змістових модулів); структури спецкурсу; списку рекомендованих наукових джерел. На вивчення спецкурсу відводиться 36 годин (1 кредит ECTS).

Програма спецкурсу складається з двох змістових модулів: «Теорія освіти для сталого розвитку в початковій школі» та «Методика освіти для сталого розвитку в початковій школі» (табл. 1).

Таблиця 1

Зміст програми спецкурсу «Теорія і методика освіти для сталого розвитку в початковій школі»

Назва теми

Інформаційний обсяг теми

Змістовий модуль 1. Теорія освіти для сталого розвитку в початковій школі

Тема 1. Сутність освіти для сталого розвитку

Суть і зміст поняття «сталий розвиток». Основні положення концепції сталого розвитку. Показники сталого розвитку. Визначальні фактори та напрями діяльності для сталого розвитку. Світова стратегія сталого розвитку в галузі освіти.

Тема 2. Організація навчальної діяльності за програмами «Освіти для сталого розвитку» у початковій школі як інноваційний напрям у педагогіці

Міжнародний проект «Освіта для сталого розвитку в дії». Мета, завдання та особливості освіти для сталого розвитку як інноваційного напряму в сучасній освіті України. Специфіка педагогіки емпауермента.

Змістовий модуль 2. Методика освіти для сталого розвитку в початковій школі

Тема 3. Організаційні засади реалізації освіти для сталого розвитку в початковій школі

Концептуальні засади програми курсу уроків для сталого розвитку для учнів початкової школи «Моя щаслива планета». Структура курсу «Моя щаслива планета». Характеристика дій, які обирають молодші школярі. Форми (урок, екскурсія, дослідницька позакласна робота, навчальний проект, свято) навчальної та позакласної діяльності у межах вивчення курсу. Методи (переважно – інтерактивні: робота учнів у малих групах і парах, уявний мікрофон, обговорення у загальному колі, мозковий штурм тощо) навчальної та позакласної діяльності у межах вивчення курсу. Організація роботи над аудитами. Особливості організації і проведення екскурсій, практикумів і зустрічей. Організація роботи над навчальними проектами. Інтеграція курсу з навчальними предметами інваріантної складової навчального плану. Портфоліо як засіб фіксації досягнень учнів. Критерії словесного оцінювання вчителя та оцінних суджень молодших школярів.

Тема 4. Методика проведення уроків для сталого розвитку курсу

Методика проведення вступних уроків. Методика проведення першої зустрічі – мотиваційно-організаційної. Методика проведення другої зустрічі – практичної. Методика проведення третьої зустрічі –

«Моя щаслива планета» за структурою

практичної у формі екскурсії, зустрічей. Методика проведення третьої зустрічі – підсумкової за темою.

Тема 5.Методика проведення уроків та позакласних заходів для сталого розвитку курсу «Моя щаслива планета» за класами та тематичними блоками

Методика проведення уроків для сталого розвитку у 1 класі за блоками: «Дружити – щасливо жити», «Здоров’я – найцінніший скарб», «Дбайливий господар – заможний дім». Методика проведення уроків для сталого розвитку у 2 класі за блоками: у 2 класі: «Вода – життєдайна сила», «Енергія – дорогий подарунок», «Рослини – діти природи». Методика проведення уроків для сталого розвитку у 3 класі за блоками: «Важливість води для людини та скорочення її витрат», «Сміття як проблема людства», «Раціональне споживання енергії». Методика проведення уроків для сталого розвитку у 4 класі за блоками: «Мої стосунки з оточуючими», «Піклування про рослини», «Зменшення непотрібних покупок».

Методика проведення узагальнювальних уроків для сталого розвитку у 1-2 класах («Мої плани та обіцянки»). Методика проведення святкових заходів для сталого розвитку («День Останнього дзвоника у школі друзів планети» (1 клас) і «Посвята у друзі планети» (2 клас)). Методика проведення узагальнювальних уроків для сталого розвитку у 3-4 класах («Мої плани та обіцянки»). Методика проведення святкових заходів для сталого розвитку у 3-4 класах («День Землі»).

Як бачимо, інформаційний обсяг кожної теми навчальної дисципліни «Теорія і методика освіти для сталого розвитку в початковій школі» передбачає розширене коло підготовки до зазначеної методичної діяльності майбутньої учителя початкової школи.

Отже, зміст навчальної дисципліни «Теорія і методика освіти для сталого розвитку в початковій школі», викладання якої впроваджено у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського, розроблений у контексті функціонування під егідою ЮНЕСКО «Стратегії освіти для стійкого розвитку». Мета викладання зазначеної дисципліни – забезпечити засвоєння майбутніми вчителями основних положень і проблематики освіти для сталого розвитку у початковій школі; сформувати досвід самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій у процесі реалізації освіти для сталого розвитку, уміння моделювати навчально-виховний процес у процесі реалізації освіти для сталого розвитку у початковій школі.

Подальшого обґрунтування потребують форми (урок, екскурсія, дослідницька позакласна робота, навчальний проект, свято) навчальної та позакласної діяльності у рамках вивчення вказаного курсу.

Литература:

  1. Уроки для стійкого розвитку: посібник для вчителя з навчального курсу за вибором для учнів 8-го класу загальноосвітніх шкіл. / Пометун О. І., Пилипчатіна Л. М., Сєрова Г. В., Сущенко І. М. / Видання 2-е. – К.: 2010. – 115 с.
Основные термины (генерируются автоматически): методика, курс, устойчивое развитие, начальная школа, спецкурс, ECTS, блок, мета, планет, проект.


Похожие статьи

Классификация, анализ индикаторов устойчивого развития...

Рис. 1. Индикаторы устойчивого развития на основе Концепции устойчивого развития ООН [9, C. 3]. Каждый блок состоит из своих ключевых направлений. Так, например, блок «Создание развивающей экологообразовательной среды» включает

Экологическое образование в интересах устойчивого развития...

Начальная школа относится к звену в непрерывном экологическом образовании.

И здесь экологическое образование в ее устойчивом развитии должно дать возможность

Проблемы развития методики обучения биологии и экологии в условиях социокультурной модернизации...

Развитие идей экологического образования у детей младшего...

Основные термины (генерируются автоматически): экологическое образование, устойчивое развитие, окружающая среда, развивающее обучение, начальная школа, класс, окружающий мир

Посетите сайты наших проектов. Подпишитесь на нашу рассылку: Подписаться.

Приоритетные направления современного образования...

Экология в общеобразовательных школах г. Ульяновска преподаётся в форме элективных курсов, спецкурсов, кружков, так как в Федеральном базисном учебном плане

5. Реализация принципов устойчивого развития в сфере образования средствами экологических троп.

Проектная деятельность учащихся как средство формирования...

Метод проектов представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного процесса, способствует развитию

Дисциплины элективных курсов. Изучение спецкурса «Юный исследователь». Методы и средства. Адекватные цели.

Проектная деятельность как средство развития коммуникативных...

Использование проектной технологии в начальных классах школы, важно и необходимо

Николаюк И. В. Методика выполнения творческих проектов: Учебно-методическое пособие

Николаюк И. В. Содействие адаптации студентов младших курсов педагогического вуза к...

Универсальные творческие действия студентов в ситуациях...

...над курсом «Окружающий мир» в начальной школе представляют творческую рефлексию по

Универсальными являются закономерности развития Планеты, Общества и Человека

На основании сказанного мы рассматриваем блок «Человек и Природа» в значительной мере...

Сторителлинг как средство формирования экологической...

Или совершить путешествие по планете? Конечно, нет.

Использование метода проектов в рамках предмета... Так, на уровне начальной школы

экологическое образование, устойчивое развитие, окружающая среда, развивающее обучение, начальная школа, класс, окружающий...

Курс по выбору «Основы геологии» 10–11 класс (34 часа)

Для учащихся старших классов естественно-математического направления как вариант можно предложить спецкурс или курс по выбору

Начальные этапы формирования Земли из газово-пылевой туманности. Древнейший — докембрийский этап развитие Земли и появление жизни.

Похожие статьи

Классификация, анализ индикаторов устойчивого развития...

Рис. 1. Индикаторы устойчивого развития на основе Концепции устойчивого развития ООН [9, C. 3]. Каждый блок состоит из своих ключевых направлений. Так, например, блок «Создание развивающей экологообразовательной среды» включает

Экологическое образование в интересах устойчивого развития...

Начальная школа относится к звену в непрерывном экологическом образовании.

И здесь экологическое образование в ее устойчивом развитии должно дать возможность

Проблемы развития методики обучения биологии и экологии в условиях социокультурной модернизации...

Развитие идей экологического образования у детей младшего...

Основные термины (генерируются автоматически): экологическое образование, устойчивое развитие, окружающая среда, развивающее обучение, начальная школа, класс, окружающий мир

Посетите сайты наших проектов. Подпишитесь на нашу рассылку: Подписаться.

Приоритетные направления современного образования...

Экология в общеобразовательных школах г. Ульяновска преподаётся в форме элективных курсов, спецкурсов, кружков, так как в Федеральном базисном учебном плане

5. Реализация принципов устойчивого развития в сфере образования средствами экологических троп.

Проектная деятельность учащихся как средство формирования...

Метод проектов представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного процесса, способствует развитию

Дисциплины элективных курсов. Изучение спецкурса «Юный исследователь». Методы и средства. Адекватные цели.

Проектная деятельность как средство развития коммуникативных...

Использование проектной технологии в начальных классах школы, важно и необходимо

Николаюк И. В. Методика выполнения творческих проектов: Учебно-методическое пособие

Николаюк И. В. Содействие адаптации студентов младших курсов педагогического вуза к...

Универсальные творческие действия студентов в ситуациях...

...над курсом «Окружающий мир» в начальной школе представляют творческую рефлексию по

Универсальными являются закономерности развития Планеты, Общества и Человека

На основании сказанного мы рассматриваем блок «Человек и Природа» в значительной мере...

Сторителлинг как средство формирования экологической...

Или совершить путешествие по планете? Конечно, нет.

Использование метода проектов в рамках предмета... Так, на уровне начальной школы

экологическое образование, устойчивое развитие, окружающая среда, развивающее обучение, начальная школа, класс, окружающий...

Курс по выбору «Основы геологии» 10–11 класс (34 часа)

Для учащихся старших классов естественно-математического направления как вариант можно предложить спецкурс или курс по выбору

Начальные этапы формирования Земли из газово-пылевой туманности. Древнейший — докембрийский этап развитие Земли и появление жизни.

Задать вопрос